Selvstuderende

På HF på VUC Aarhus har du mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende i alle de fag, som   skolen udbyder på hold. Studievejledningen kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål vedr. selvstudiet. Til en hel HF-eksamen kan du kombinere eksamener bestået som almindelig holdkursist, med eksamener bestået som selvstuderende.

Du kan max tilmelde dig tre fag pr. termin, og hvis du udebliver fra eksamen, kan du kun gå op i faget igen, hvis årsagen er dokumenteret sygdom.


Tilmelding
Tilmelding er lukket for foråret 2017.

Der opkræves et gebyr, som skal betales ved tilmelding. Vi gør opmærksom på, at gebyret ikke tilbagebetales ved framelding til eksamen.

VUC Aarhus afholder kun eksamen for selvstuderende ved sommereksamen i maj/juni, og seneste frist for tilmelding og betaling er 15. marts 2017.

Laboratoriekurserne afholdes i marts/april måned, og du kan tilmelde dig her senest den 23. februar 2017.

Der ydes ikke SU til selvstuderende.


Eksaminationsgrundlag

Under tilmeldingen skal du tage stilling til, om du vil bruge skolens eksaminationsgrundlag (pensum), eller om du ønsker at bruge dit eget eksaminationsgrundlag (pensum), som vil være det, du bliver eksamineret ud fra til eksamen.

Hvis du ved til tilmeldingen krydser af, at du vil bruge skolens eksaminationsgrundlag, kan du hente materialet her: Eksaminationsgrundlag

Eksaminationsgrundlaget (opdelt efter fag og niveau) vil være klar til at downloade fra 15. december 2016.

Hvis du ønsker at bruge dit eget eksaminationsgrundlag (pensum), kan du bruge følgende skabelon: Eget eksaminationsgrundlag, som du skal udfylde med henvisning til de bøger og det materiale, du ønsker at blive eksamineret ud fra.

Skemaet med henvisningerne skal godkendes og underskrives af din faglige vejleder - samt dig selv. Din tilmelding er først i orden, når betalingen er sket rettidigt, og du har afleveret 3 eksemplarer af dit eget eksaminationsgrundlag med din vejleders underskrift enten elektronisk til hks@vucaarhus.dk eller i receptionen på VUCAarhus, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.

Afleveringsfrist for eget eksaminationsgrundlag til godkendelse hos vejleder er den 15. marts 2017.

Afleveringsfrist for godkendt eget eksaminationsgrundlag er den 31. marts 2017.

Læs mere om denne procedure her: FAQ til selvstuderendeFaglig vejleder

Som selvstuderende har du en faglig vejleder i hvert fag. Vejlederens opgave er at rådgive dig vedrørende eksaminationsgrundlag og svare på spørgsmål om eksamen. Du har ret til 45 minutters vejledning pr. fag. Vejlederens navn og mailadresse offentliggøres den 15. marts 2017, og kan fås via link på hjemmesiden eller  ved henvendelse i receptionen på Dalgas Avenue 2, tlf. nr. 8732 2500.


Materialer

Du skal selv anskaffe materialer og købe adgang til e-bøger. Af ressourcemæssige årsager udlånes der ikke bøger til selvstuderende. Enkelte vejledere har dog sammensat kompendier til deres fag, som vil være tilgængeligt via eksaminations-grundlaget.


Laboratoriekurser
For at kunne gå til eksamen i biologi, fysik, geografi og kemi skal du have gennemført et laboratoriekursus i faget og have lavet diverse rapporter og journaler. Du skal selv sørge for at tilmelde dig de relevante laboratoriekurser, der afholdes på VUC Aarhus. Fristen for tilmelding til laboratoriekuser er den 23.februar 2017.


Hvis du tidligere har lavet rapporter og journaler, skal disse godkendes af vejlederen. Du skal fremvise et komplet sæt rettede rapporter og journaler og en undervisningsbeskrivelse (svarende til eksaminationsgrundlag), således at det tydeligt fremgår, at du har lavet alle de rapporter og journaler der står i undervisningsbeskrivelsen. Du behøver i det tilfælde ikke at deltage i laboratoriekurser på VUC Aarhus.


For at vejleder i god tid kan forberede eksamensspørgsmål, skal du senest den 15. marts 2017 fremvise samtlige rapporter og journaler.


Laboratoriekurserne afholdes i marts/april måned, og du kan tilmelde dig her senest den 23. februar 2017.


Hvis du tilmelder dig et laboratoriekursus senere end den 23. februar 2017, kan vi ikke garantere at der er plads på holdene– og du må vente med din eksamen indtil næste år.


Du kan læse mere om laboratoriekurserne her: Laboratoriekurser


Større Skriftlig Opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP)
Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er der krav om at skrive SSO. Du kan læse mere om tidsplan og indhold for SSO samt om skolens vejledning til at skrive SSO her: Større Skriftlig Opgave


Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, uden at have fulgt én af fagpakkerne (kultur-og samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig fagpakke), er der krav om at udarbejde et Eksamensprojekt. Du kan læse mere om tidsplan og rammerne for Eksamensprojekt her: Tværfagligt eksamensprojekt


Eksamen
Når eksamensplanen er klar ca. medio maj, vil du modtage et brev fra skolen indeholdende oplysninger om din(e) skriftlige og mundtlige eksamen(er). Hvis du ikke har modtaget et brev fra skolen senest d. 13. maj 2017, bedes du omgående kontakte skolen på mailadressen: te@vucaarhus.dk

Du er selv forpligtet til at kontakte din vejleder for at få oplyst den præcise dato/tidspunkt for eksamen, samt indhente informationer om eksamen. Generelle oplysninger om eksamen vil blive tilsendt sammen med eksamensbrevet, og der vil i løbet af foråret blive lavet et link til eksamensfolderen via hjemmesiden.


Evt. framelding til eksamen skal meddeles skolen hurtigst muligt.


Vigtigt:


  • Du har ingen krav på at blive eksamineret på et andet tidspunkt, hvis du ikke møder op til det af vejleder oplyste tidspunkt for eksamen.
  • Du vil miste retten til eksamen, hvis du i fag med eksperimentelt arbejde ikke kan dokumentere at du har gennemført laboratoriekurserne eller hvis du har lavet rapporter og journaler tidligere, men ikke har forelagt dem for vejleder senest den 31. marts 2017.
  • Du vil miste retten til eksamen, hvis du ikke har opfyldt det/de specifikke krav, der fremgår i pågældende fags læreplan (f.eks. aflevering af projektopgaver, angivelse af supplerende læsning, udarbejdelse af synopsis osv).

Læs mere om fagene og de faglige mål på MBU’s hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner

Læs mere i brochuren: Selvstudium 2016/17


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte HF-pædagogisk faglig koordinator, Hanne Thestrup Schmidt, på mail te@vucaarhus.dk, hvis du har spørgsmål angående selvstudium.

 
gildra@vucaarhus.dk