Mødepligt og studieaktivitet - AVU

Der er mødepligt til undervisningen på 9.-10. klasses niveau og krav om studieaktivitet, hvilket betyder, at du møder velforberedt op til timerne, deltager aktivt i undervisningen og afleverer de opgaver, der kræves, samt deltager i de planlagte prøver.

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller - hvis du går i en klasse, din kontaktlærer – så I sammen kan lave en plan for din fremtidige studieaktivitet.

På VUC Aarhus registreres fremmøde elektronisk, og som kursist kan du via Ludus Web løbende holde dig ajour med din egen fremmødeprocent. Ustabilt fremmøde eller manglende studieaktivitet, herunder opgaveaflevering, kan desuden betyde, at du skriftligt indkaldes til samtale i studievejledningen.
Til samtalen med studievejlederen afgøres det, om du kan fortsætte på holdet og i givet fald på hvilke betingelser. Såfremt du ikke møder frem til en indkaldt samtale, risikerer du i værste fald udmeldelse fra undervisningen og din SU afmeldes.

Har du været fraværende i en måned uden aftale med din lærer, vil du automatisk blive udmeldt af holdet og din SU afmeldes. SU vil endvidere blive afmeldt, hvis du ikke tilmelder dig de planlagte prøver, eller hvis du udebliver fra en prøve uden gyldig grund.


Hent skolens fatholdelsesstrategi her: Fastholdelsesstrategi - AVU
gildra@vucaarhus.dk